Caustic Soda uses ( SODIUM HYDROXIDE )

Caustic Soda uses ( SODIUM HYDROXIDE )

Caustic Soda uses ( SODIUM HYDROXIDE )

کاربردها و مصارف سود پرک: سدیم هیدروکسید ، بعنوان یک باز قوی ، یکی از مواد شیمیایی صنعتی بسیار مهم بشمار می‌رود. برای نمونه ، تولید سود در سال ۱۹۸۰ در آمریکا ، ۱۲ میلیون تن بوده است. در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارد، از جمله در تولید مواد شیمیایی ( ۵۰ درصد ) ، ابریشم مصنوعی ، خمیر کاغذ و کاغذ ( ۱۵ درصد ) ، آلومینیوم ( ۱۰ درصد ) ، مواد پتروشیمی و پارچه ( ۵ درصد ) ، صابون و مواد شوینده ( ۵ رصد ) همچنین در آزمایشگاه ها برای تعیین غلظت اسیدهای مجهول در تیتراسیون حجمی اسید – باز بکار می‌رود.