HYDROXIDE SODIUM

HYDROXIDE SODIUM

HYDROXIDE SODIUM

سود پرک یك جامد سفید رنگ و آب شونده است؛ به طور عمده به صورت دانه دانه یا گلوله گلوله است. سودا كاستیك آب و دی اكسید كربن را از هوا جذب می كند. در آب، الكل و لیكول محلول است. این ماده در تولید نمك های سدیم و شوینده ها به كار می رود، و برای تنظیم PH و همچنین به طور گسترده در تولید كاغذ و شوینده های صنعتی و خانگی استفاده می شود